Работно Време: 09:00 - 20:30 часа
Локация : бул. Вардар 26
Работно Време: 09:00 - 20:30 часа
Локация: бул. Вардар 26

Общи Условия

Тук ще откриете Общите условия на договора за ползване на предоставяните от „ВИК 2017 ЕООД“
услуги посредством уебсайт за онлайн поръчки „www.babino-selo.com” („Общите условия”) и
урежда всички отношения между „ВИК 2017 ЕООД“ и всеки един от потребителите на уебсайта
www.babino-selo.com

І. ДЕФИНИЦИИ
При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и
наименования ще имат следното значение:
1.1. “Бабино село“ означава „ ВИК 2017” ЕООД, с ЕИК 204588916, със седалище, адрес на
управление и кореспонденция гр. София, р-н Красна поляна, ж.к. Разсадника, бл. 87, което
предоставя услугите, които са предмет на тези Общи условия.
1.2. „Потребител“ означава всяко физическо лице над 18 години, което използва предоставените
услуги от Сайта по какъвто и да е начин, включително, но не само, като ги разглежда, като създава
собствен Профил чрез регистрация, прави Поръчки и извършва всякакви други действия свързани
с това.
1.3. „Продукти“ означава всички продукти, в това число пици, салати, основни ястия, аламинути,
разядки, сосове, безалкохолни напитки, ниско алкохолни и спиртни напитки, промоционални
менюта и пакети и десерти, предлагани за продажба от Бабино село към съответен момент
посредством Сайта, които са част от менюто на Бабино село, публикувано на Сайта;
1.4. „Услуги“ означава всички услуги, които се предлагат на Потребители и се извършват от Бабино
село посредством Сайта към даден момент, включително продажбата и доставката на Продукти.
1.5. „Сайт“ означава домейн (интернет адрес) www.babino-selo.com, посредством, който на
Потребителите се предоставя възможност, при наличие на интернет, за поръчка и доставка на
Продукти от Бабино село.
1.6 „Интернет страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.
1.7. „Информационна система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое
от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
1.8. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която
позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или
обект чрез стандартизирани протоколи.
1.9. „IP Адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство,
Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в
глобалната Интернет мрежа.
1.10. „Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е
инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка,
приемане или предаване на информация.
1.11. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или
нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не
само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD),
получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в
системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия,
които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или
разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или
предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната
работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на
каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или
административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
1.12. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора
обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
1.13. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено
стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или
упражняващо регулирана професия.
ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
2.1. Бабино село, чрез Уебсайта www.babino-selo.com предоставя при наличие на интернет
свързаност и в режим on-line на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия Услуги, при
стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.
2.2. Използването на част от Услугите на Сайта www.babino-selo.com е възможно само след
предварителна регистрация, създаване на Потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ и въвеждане
на потребителското име и паролата.
2.3. Отношенията между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и www.babino-selo.com във връзка с предлагането,
осъществяването на достъп и използването на платени услуги посредством Сайта
hƩps://www.babino-selo.com се уреждат съгласно правилата, описани в Общите условия за
ползване на съответните платени услуги, достъпни през Уебсайта www.babino-selo.com.

ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили
регистрация на Уебсайта www.babino-selo.com. Настоящите Общи условия се прилагат съответно и
в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на уебсайта www.babinoselo.com, като техните права са ограничени до ползване на услугите, описани в т. 2.
3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес
www.babino-selo.com по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия,
е разположена на всяка страница от Уебсайта www.babino-selo.com. С всяко ползване на услугите и
ресурси на Уебсайта, включително с отварянето на Интернет страница от www.babino-selo.com,
както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга
Интернет страница на Уебсайта, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи
условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.
ІV. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
4.1. С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и
разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху
тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Бабино село. Тази промяна може
да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги,
при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в
икономическите условия.
4.2. При извършване на промени в Общите условия, Бабино село ги довежда до знанието на
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуването им на Уебсайта. Бабино село предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
двуседмичен срок да се запознаят с промените в Общите условия, след което те влизат в действие.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от Бабино
село услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет и съответни
софтуерни приложения) и достъп до Интернет.
5.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта
www.babino-selo.com, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Бабино
село.
5.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от Бабино село услуги да не
зарежда, разполага на сървър на Бабино село и да не прави достояние по какъвто и да било начин
на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, съобщения, както и
всякакви други материали или електронни препратки към материали:
а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи
условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б. съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие , унижение на
човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
в. с порнографско или открито сексуално съдържание;
д. съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти;
е. обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;
ж. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
з. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на
титуляра на правото;
и. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси
на трети лица;
й. пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия
или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;
к. накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на
конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността
или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
л. съдържащи информация, подтикваща към или улесняваща извършването на терористична
дейност;
м. съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния
титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
5.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от Бабино село услуги:
а. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
б. да уведомява незабавно Бабино село за всеки случай на извършено или открито нарушение при
използване на предоставяните услуги;
в. да не се представя за друго лице;
д. да не използува методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернетпотребителите съдържание (“pop-up”, “blind link” и други подобни).
5.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати
използването на предоставяните от Бабино село Услуги, като дезактивира предоставянето им от
Потребителския си профил или друга посочена за целта интернет страница на Уебсайта
www.babino-selo.com, съответно преустанови използването на Услугите по т. 2. От момента на
прекратяване на регистрацията, а за нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – от момента на
преустановяване ползването на услугите по т. 2.2.
5.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп до и да използва каквото и да било съдържание,
публикувано на Уебсайта единствено за лично ползване с нетърговски цели при спазване
изискванията на настоящите Общи условия.
5.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран
достъп до предоставяните от www.babino-selo.com услуги чрез прихващане и използване на чужди
пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не
смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Уебсайта, които
предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни
панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАБИНО СЕЛО

8.1. Бабино село се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на
ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите.
При висока натовареност, водеща до временно затруднение за Бабино село да спази посоченото
време за доставка в района, Бабино село има право да откаже приемането на поръчката, като
уведомява своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ, че поръчката му не може да бъде приета.
Бабино село си запазва правото да променя районите на доставка и/или техните граници по своя
преценка.
8.1.1. Цена за доставка по райони в град София
Безплатна доставка:
– За поръчки над 20 лева: Средец, Красно село, Възраждане, Оборище, Сердика, Подуяне,
Слатина, Изгрев, Лозенец, Триадица, Красна поляна, Илинден, Надежда, Искър, Витоша,
Овча Купел, Люлин, Връбница.
– За поръчки над 30 лева: Младост, Дружба, Студентски град, Драгалевци, Симеоново.
Доставката за град София струва 3,00 лева в случай, че Клиентът не е надвишил минималната цена
за безплатна доставка.
8.1.2. Консумативи
8.1.3. Бабино село гарантира за вкусовите характеристики и хранителни качества на доставените
продукти по Вашата поръчка в рамките на 2 (два) часа, считано от момента на поръчката. Поради
тази причина, Бабино село препоръчва да консумирате доставените Ви продукти в рамките на
посочения по-горе срок. След този срок Бабино село не носи отговорност за вкусовите
характеристики и хранителни качества на доставените от нас продукти.
8.1.4. При констатиране на несъответствие между Вашата поръчка и доставените продукти в
количествено и качествено отношение, Вие имате право да предявите рекламация, съгласно
Закона за защита на потребителите. За Вашата рекламация е необходимо да ни уведомите в
рамките на 30 мин., считано от часа на предаване на поръчката Ви, като уведомлението се счита за
подадено, чрез обаждане по телефона на националния Център за приемане на поръчки с номер
+359 885 19 73 93. Ако Вашето уведомление за рекламация е направено след този срок Бабино
село не се задължава да следва политиката за приемане на рекламации.
Разговорите към телефон +359 885 19 73 93 се таксуват на цената на един градски разговор, цената
за който се определя от индивидуалния тарифен план на всеки потребител с
телекомуникационната компания, чиито услуги ползва.
8.1.5. Във всички случаи на неточно изпълнение на Вашата поръчка, с изключение на тези
свързани с недоставен артикул/продукт, Вашата рекламация ще бъде призната за основателна,
само ако представите на доставчика продукта, от който сте останали недоволни, в количество, не
по-малко от две трети от доставеното. От друга страна, ако клиентът е изхвърлил поръчката или
върне по-малко от две трети от предоставеното му количество, Бабино село не поема отговорност
за компенсация.
8.1.6. Настоящата Политика за приемане и удовлетворяване на рекламации, не се прилага при
възникване на форсмажорни обстоятелства, в това число и при възникване на причини свързани с
неблагоприятни метеорологични условия.
8.2. Бабино село няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който
ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за целите и дейността
на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите, както и за вида и характера на
Потребителското съдържание. Бабино село няма задължението да извършва наблюдение на
информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на
Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност
от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством ползването на Услугите.
8.3. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство Бабино село
съхранява информационни материали и ресурси, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сървър на
www.babino-selo.com, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в
случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на
Бабино село или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните
държавни органи по надлежен ред.
8.5. Бабино село има правото да поставя на всяка от страниците на www.babino-selo.com,
включително електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги,
предлагани от Бабино село или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери,
сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Бабино село. Сайтът не носи отговорност
за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и
на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването услугите на
www.babino-selo.com.
8.6. Бабино село има право да изпраща търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, с цел да
предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски
дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети
и други. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава
търговски съобщения от Бабино село.
8.7. Бабино село има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на
предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато
същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.
8.8. Бабино село няма задължението да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско
съдържание, публикувано в Уебсайта по искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ, който го е публикувал.
8.9. Бабино село има право по своя прeценка и без отправяне на предупреждение да спира или да
ограничава временно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите по т. 2., както и достъпа на други
ПОТРЕБИТЕЛИ до разположено от него Потребителско съдържание, когато, по преценка на Бабино
село или съгласно получена от трети лица информация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите в
нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други
приложими норми.
8.10. Бабино село си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на
конкретни Услуги, достъпни чрез www.babino-selo.com, като уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ със
съобщение на съответните интернет страници.

IХ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
9.1. С разполагането на Потребителско съдържание под каквато и да е форма на Уебсайта
www.babino-selo.com, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на Бабино село неизключителното право да го
използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага
достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен
от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това
и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходната алинея се предоставя за
времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на Бабино село, както и
за разумен срок след премахването или изтриването му.
9.2. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има
достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права
на интелектуална собственост на Бабино село, на други ПОТРЕБИТЕЛИ или на съответно указаните
лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в
съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява,
възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална
собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите, освен ако се касае за
незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се
увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на
интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с
нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е
получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното
ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго
право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на
съответните права е Бабино село или друг ПОТРЕБИТЕЛ.
9.3. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост –
материали, бази данни и други ресурси, разположени на Уебсайта, са обект на закрила съгласно
Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските
означения, принадлежат на Бабино село или на съответно указаното лице, преотстъпило правото
на ползване на Бабино село и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото
законодателство.
9.4. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени
от друг потребител, той следва да уведоми Бабино село в писмена форма на посочения в
настоящите Общи условия адрес на управление или чрез писмо, изпратено на адреса на
електронна поща, посочен за контакт с Бабино село. Уведомлението следва да съдържа точно
идентифициране на материала, за който се твърди, че е публикуван в нарушение на права на
интелектуална собственост, посочване на лицето или лицата, чиито права на интелектуална
собственост са нарушени и основанието, на което тези лица са станали носители на съответните
права, както и адрес и телефон за контакт с ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Х. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
10.1. Бабино село полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално
ползване на Услугите, но доколкото предоставянето им е безплатно няма задължението и не
гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ще бъдат непрекъснати,
навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че
използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се
съгласяват, че Бабино село не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване
на предоставяните Услуги вреди.
10.2. Бабино село не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на
услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на Уебсайта на електронни
препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети
лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на
адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при поръчка. Доколкото действията на тези
трети лица не са под контрола на Бабино село, то същото не носи отговорност за противоправния
характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението,
изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от
третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи,
произтекли от тези отношения.
10.3. Бабино село не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на
обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития,
проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Бабино
село, проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на
нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на
информационната система или сървърите на Бабино село.
10.4. Бабино село не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или
съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси,
търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните
Услуги.
10.5. Бабино село не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и
пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване
предоставянето на която и да било от Услугите, предоставено за ползване на Услугите,
изтриването, връщането, неполучаването, модифицирането, загубването, недостоверността,
неточността, или непълнотaта на артикули, съобщения, материали или информация, използвани,
записвани или станали достъпни чрез Уебсайта.
10.6. Страните приемат, че Бабино село не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или
предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на Бабино
село с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към
подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи Бабино село
предварително уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за възможното временно непредоставяне, съответно за
влошеното качество на Услугите.
10.7. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава
възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет
връзката до www.babino-selo.com, които могат да възникнат независимо от положената от страна
на Бабино село грижа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да претендира каквито и да било
обезщетения от Бабино село за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие
настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката,
включително и по отношение на капацитета на тази връзка.
10.8. Бабино село не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са
използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от Бабино село, независимо
дали е дало или не съгласие за това.

За връзка с нас

Вашата Количка
  • No products in the cart.
0